top of page

Polityka prywatności

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

Daria Borukało jest Administratorem Twoich danych osobowych.

W każdym czasie masz prawo dostępu do danych, uzyskania kopii, żądania przeniesienia oraz do ich poprawiania.

W każdym czasie możesz odwołać lub ograniczyć każdą ze zgód na przetwarzanie danych.

Jeśli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy, masz prawo zgłoszenia sprzeciwu oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować na adres: profesjonalnaorganizacja@gmail.com.

Jako Administrator Twoich danych osobowych:

 1. Przetwarzamy je tylko w takim zakresie, w jakim wyrażasz na to zgodę lub w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

 2. Twoje dane przetwarzamy w szczególności w celu: zawarcia i wykonania umowy, odpowiedzi na pytania, w celach marketingowych oraz w celach księgowych i podatkowych.

 3. Przetwarzamy następujące kategorie danych:

  • imię, nazwisko, adres email, adres, numer telefonu

 4. Korespondencja między nami związana z zawarciem i realizacją umowy jest przechowywana w celu zawarcia i wykonania umowy, a także dla potrzeb rozstrzygania ewentualnych sporów.

 5. Nie przekazujemy Twoich danych innym administratorom.

 6. Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych.

 7. Nie uzależniamy możliwości zawarcia umowy od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 8. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres 5 lat od dnia wyrażenia zgody, chyba że zgoda zostanie cofnięta przed upływem tego terminu.

 9. W każdym czasie masz prawo dostępu do Twoich danych, uzyskania kopii, żądania przeniesienia oraz do ich poprawiania.

 10. W każdym czasie możesz odwołać lub ograniczyć każdą ze zgód na przetwarzanie danych.

 11. Jeśli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy, masz prawo zgłoszenia sprzeciwu oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 12. W związku z wykonywaniem zawartej między nami umowy będziemy przetwarzać Twoje dane tylko w zakresie niezbędnym do jej wykonania.

 13. Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

bottom of page